Tầm nhìn và sứ mệnh


Tầm nhìn


Greentrees Việt Nam là một tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường theo cách tiếp cận dưới góc độ quyền con người và hướng tới phát triển bền vững.


Sứ mệnh


Greentrees Việt Nam thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc thực thi các chính sách có ảnh hưởng đến môi trường dân sinh bằng các hoạt động giám sát, chất vấn, phản ánh và kiến nghị; đóng góp tiếng nói phản biện trong việc xây dựng chính sách và pháp luật về kinh tế có liên quan đến môi trường; nỗ lực nhân rộng tinh thần bảo vệ môi trường trong cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.
Chia sẻ lên mạng xã hội: